Sunday, April 12, 2015

komplot

6 jahanam dah setuju jadi satu..satu persatu setuju cari seteru..di hunus keris di bunuh satu persatu satu ya aku di situ menunggu tika dan waktu...

No comments:

Post a Comment